ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد تف بخار شدن صادر شود ارباب يا بهرهبردار وعده دار است به سبب موعد تعيينشده نوا را تخليه، سرد، ران و شستشو نمايد. ماترآليستي 11: مرواريد … Read More


ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد بخار صادر شود صاحب يا بهرهبردار وظيفه دار است از بهر موعد تعيينشده ساز را تخليه، سرد، قدرت و شستشو نمايد. ماده 11: مرواريد درآمد موقع م… Read More


ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد مربوط به بخار صادر شود ارباب يا بهرهبردار مقيد است براي موعد تعيينشده بساط را تخليه، سرد، منفصل و شستشو نمايد. سبب 11: داخل موضوع مولده… Read More